Stichting De Kwekerij

Stichting De Kwekerij
Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam
Telefoon: (+31) 6 243 555 13
Email: info@kwekerijamsterdam.nl

RSIN
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is: 860765441

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL 12 TRIO 0788 8577 54

Statuten
Uittreksel laatste versie december 2019.

Kamer van Koophandel
Uittreksel laatste versie januari 2022.

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting staat uit drie leden. Het huidige bestuur van Stichting De Kwekerij bestaat uit voorzitter G.J.G. Wijnen, penningmeester G. Hartog en secretaris K.R. van Lavieren.

Doel
De stichting heeft als doel om personen tussen de achttien en vijfendertig tot bloei te brengen. De stichting tracht haar doel te bereiken door activiteiten te organiseren waar jongvolwassenen samenkomen om elkaar te ontmoeten en over hun verlangens, kwetsbaar- en onzekerheden in gesprek te gaan, en door al datgene wat daartoe in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van ons beleidsplan zijn hieronder te vinden:

Preventie
In een maatschappij waarin burn-out en depressie volksziekte nummer één zijn, is het onze missie om tegenwicht te bieden aan de ongezonde druk die het streven naar perfectie ons oplegt, en ruimte te maken voor de bloei van jongvolwassenen. In Trouw verscheen onlangs dat: ‘Meer dan de helft van de studenten kampt met angst en somberheid‘. Uit recent onderzoek blijkt ook dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding om het leven is gekomen, het afgelopen jaar 15 procent hoger lag dan in voorgaande jaren. Vooral onder jongeren tussen de 20 en 30 jaar is het aantal suïcides toegenomen, blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS). Wij laten zien dat het oké is om niet oké te zijn, dat twijfel er mag zijn, dat vertragen zin heeft, en dat openheid over levensvragen bijdraagt aan de bloei van deze doelgroep.

Toegankelijkheid
Ten tijde van de corona pandemie hebben we onze programma’s veelal online moeten aanbieden. Wat we ook na versoepeling van de maatregelen voort willen zetten is de groei in ons online bereik en toegankelijkheid. Los van dat we uitkijken naar fysieke bijeenkomsten zien we de waarde van online steeds beter in. Voor sommige mensen is het een laagdrempeligere manier om kennis te maken, en het maakt onze programma’s toegankelijker voor een breder publiek. Zo ontvangen we nu jongvolwassenen uit heel Nederland.

Verbinding
Wij verbinden initiatieven en mensen die zich (willen) inzetten voor jongeren door samenkomsten te organiseren waar kartrekkers vanuit verschillende initiatieven zoals sociale ondernemingen kennis en ervaringen delen op het gebied van mentale gezondheid, burn-out, stress, depressie en eenzaamheid. We creëren concrete ruimte(s), letterlijk en figuurlijk, waarbinnen imperfectie, kwetsbaarheid en twijfel beleefd en gedeeld kunnen worden. Zo zetten we een belangrijke stap op de weg naar een gezondere samenleving.

Kennisuitwisseling
We merken dat andere initiatieven op het gebied van zingeving, bewust leven en persoonlijke ontwikkeling ons benaderen met vragen over hoe we onze programma’s ontwikkelen en organiseren. Dat gaat nu nog vrij sporadisch en organisch, maar dit willen we structureler aanpakken. Door tenminste een keer per jaar met de betrokken partners zoals Stichting Vitamine Z, NewConnective, Lux Den Haag, Careerwise, School for Millennials, en Frisse Gedachtes om tafel te gaan en kennis te delen.

Diversiteit
Er is nog een lange weg te gaan om ons aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor studenten en jongvolwassen met diverse achtergronden. De groep die ons nu weet te vinden is actief in de wereld van zingeving en is op de hoogte van ons aanbod. Soms komen mensen op ons pad voor wie de eerste stap, naar bijvoorbeeld een online bloeiserie, al een flinke drempel betekende. Door onze wekelijkse koffiemomentje erin te houden en elk twee maanden een ‘aanwaaimoment’ te organiseren denken we verschillende jongvolwassenen welkom te heten.

Peer-2-peer
Uit meerdere onderzoeken, o.a. van Jolien Dopmeijer blijkt het belang van ontmoeting en peer-2-peer gesprekken. In al onze programma’s werken we met mensen uit de doelgroep.

Diepgang
Ons bestaansrecht is mensen tot bloei brengen door de uitwisseling van ideeën, overtuigingen en idealen tussen mensen met verschillende achtergronden. We vormen een belangrijke tussenplek waar studenten en young professionals geïnspireerd kunnen raken door verbinding te leggen tussen verschillende perspectieven en de vragen van nu. Dat doen we zowel online door het delen van artikelen als in offline programma’s en verdiepingstrajecten.

Focus op community
We zien blijvende betrokkenheid bij de mensen met wie we warm contact onderhouden. Voor deze groep mensen, die we ‘warme kas’ noemen, ontwikkelen we een Kwekerij-community-kalender met elke maand een thema waarmee we aan de slag gaan. Dat gaat voorlopig online, maar straks hopelijk ook weer in fysieke bijeenkomsten. Hiermee streven we ernaar om mensen op structurele wijze betrokken te houden.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De Stichting heeft geen betaalde medewerkers en werkt voornamelijk met vrijwilligers. Eventuele onkosten – die niet bovenmatig zijn – van vrijwilligers en bestuurders worden wel vergoed. Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we graag transparant over onze werkwijze. Voor het uitvoeren van programma’s waarbij zelfstandigen worden ingehuurd rekenen wij een honorarium van €50 voor losse workshops en €35 per uur voor langdurige programma’s.

Financiële verantwoording
Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.